Göktepelidemirel

Düzyazı

 

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Atatürk'ten                         
Düşünürlerden Özlü Sözler  
   
   
   
   
   
   
   
   
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

 

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

 

                                                                                                                                                                Mustafa Kemal Atatürk

                                                                                                                                              20 Ekim 1927
ATATÜRK’TEN

 

Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.

 

 Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

 

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

 

Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

 

Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

 

İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

 

 Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

 

 Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.

 

Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

 

Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

 

 Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.
DÜŞÜNÜRLERDEN ÖZLÜ SÖZLER

 

 

İnsanda hayallerin yerini hatıralar almaya başlamışsa, yaşlılık başlamış demektir.

James Brewer

 

İnsan ile insan arasında fark vardır. Bir demirden hem nal, hem de kılıç yaparlar.

Nizamî

 

En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır

Moliére

 

Her insan, meyvesi ile tanınır.

Martine Luther

 

İnsan olmasaydı, EVREN olmazdı.

H. W. Langfellow

 

İnsan, kendisine bir anlam vermeye çalışan tek mahlûktur.

Albert Camus

 

İyilik, insanları birbirine bağlayan altın zincirdir.

Goethe

 

Her türlü kötülüğü yapmaya olanaklı iken, kötü bir şey yapmamak: İşte, budur iyilik.

André Gide

 

Ulusların gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir.

Heinrich Heine

 

Çıkar karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik, neden ve sonuç zincirinin dışındadır.

Tolstoy

 

 Hayır (iyilik) yapan, yaptığı hayırdan daha hayırlıdır.

 Hz. Ali

 

Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı.

Hz. Mevlana

 

 Sana yapılan haksızlıkları toza, iyilikleri mermere yaz.

 B. Franklin

 

 Gerçek anlamda insan olmak, sorumlu olmaktır.

 Antoine de Saint-Exupéry

 

 Kinimiz büyüdükçe, kin beslediğimiz kimseden daha da küçülürüz.

 La Rouefoucauld

 

 Sevgi her zaman karşılık görür, kin de.

 Dostoyewski

 

İşler, iş olarak onurlu ya da onursuz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki amaca göre onurlu ya da onursuz olurlar.

Aristoteles

 

İşine bağlı olan insanın kafasına düşünceler kendiliğinden doğar.

Henry Ford

 

 Yapılmış küçük işler, plânlanmış büyük işlerden çok daha iyidir.

 Peter Marshall

 

Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Birlikte çalışabilmek ise başarıdır.

Henry Ford

 

İhtiras, doymak bilmez bir canavardır.

Brachvogel

 

Sevgi ve karakterin olmadığı yerde ne büyük insan, ne büyük sanatkâr, ne de büyük mücadele adamı vardır.

Beethoven

 

Şöhret, bir büyüteçtir (her şeyi olduğundan büyük gösterir).

Thomas Fuller

 

Şöhret, uzaktan güneş gibi parlak ve ısıtıcı; yaklaştınız zaman, bir dağ tepesi gibi soğuktur.

Balzac

 

Kötü huyu âdet edinme, kökleşir.

Mevlana

 

 İhtirasları alt etmek, silah kuvvetiyle dünyayı hüküm altına almaktan daha çetindir.

 Gandhi

 

 Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmezler.

 Benjamin Franklin

 

 Fakir, çok şey ister, Zengin her şeyi.

 F. Syrus

 

 Eğer malı çok seversen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et, çok gelsin.

 Said Nursi

 

 Güzel ahlâk, cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür.

 Hasan-ı Basri

 

Kıskançlık, insanı, kötüleri değil, iyileri kötülemeye yöneltir.

F. R. Chaleaubriand

 

İlerleme isteği, dehâyı beslediği gibi, çekememezlik de yüreği zehirler.

Voltaire

 

Davranışlar, kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifâde eder.

 Oscar Wilde

 

En büyük onur, güzel ahlâktır.

Hz. Ali

 

 Gerçek dostlar, iyi günlerde davet edilince, sizi ziyaret ederler; kara günlerde ise davetsiz gelirler.

 Copmrastos

 

 Çoban, kurdun işine razı olursa; köpek yabancıya havlamaz.

 Hz. Ümame

 

İnsanın iyisi, ruhunun yeteneklerini mükemmellik ve doğru ahlâkla uyum içinde, sürekli eyleme döken kişidir.

Aristo

 

Bir insanın güzel ahlâk sahibi olması, altın sahibi olmasından daha iyidir.

Hz. Ali

 

 Dedikodu, basit ruhlu insanların eğlencesidir.

 Corneille

 

İnsanın yapabileceği en büyük kötülük, kendisine olan güvenini kaybetmesidir.

Richard Benedici

 

Güvensizlik başlayınca dostluk da kaybolur.

Epicure

 

Güvenilmek, sevilmekten daha büyük iltifattır.

George Mcdonald

 

Cömert, öğüt vermekle yetinmeyip, yardım eder.

 Vauvenarques

 

Cömertlik fazla vermekten çok, yerinde ve zamanında vermek, demektir.

La Bruyére

 

Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir.

Hz. Ali

 

 Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.

 Hz. Ali

 

Hayâ duymamak kadar utanç verici bir şey yoktur.

St. Augustus

 

 Erdemlilik, ruhun güzelliğidir.

 Socrates

 

Erdemlilik, toplum çıkarını kişisel çıkarından üstünde tutmaktır.

 Montesquieu

 

 

İnsanlar için mutluluk ümidi ancak doğrulukta vardır.

 Euripides

 

Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.

Tolstoy

 

İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirisidir.

Arthur Schoppenhauer

 

Gençken öğreniriz, yaşlanınca anlarız.

Marie Ebner-Eschenbach

 

Önemli olan sözler değil, davranışlardır.

Robert Hall

 

Disiplin, potansiyeli yeteneğe dönüştüren şekillendirici bir ateştir.

Roy Simth

 

Bir insan, dindar bilindiği halde, ahlâklı değilse, ya bâtıl bir inanca din adı vermektedir, ya da sahtekârdır.

F. Brandley

 

Toplumu bir arada tutan değerler sisteminin birbiri ardına yıkılmasına seyirci kalanlar, bugün ne yapacaklarını bilemiyorlar.

Zülfü Livaneli

 

Çocuklarına kıyan ülkelerin geleceği, çocuklarını yüce tutan (çocuklarına değer veren) ülkelerin elinde kalır.

Hacı Bektaşi Veli

 

İyiyi yapabildiği halde yapmayan bir insan, suç işlemiş olur.

 Pestalozzi

 

Şaka, çok ciddî bir sanattır.

George Bernand Shaw

 

 Her şakanın içinde bir gerçek gizlidir.

 Novalis

 

 

 Cahil insanlarla şaka yapmak, doğru değildir. Onların halleri ve dilleri, akrebin kuyruğu gibidir.

 Hz. Ali

 

Şefkat, kalbi aydınlatmakla kalmaz, kalbi de ısıtır.

 Lamartiné

 

Şefkat olmayınca erdem, bir sözcük olarak kalır

Newton

 

Şefkat öyle bir dildir ki, sağır da duyabilir, kör de okuyabilir.

Mark Twain

 

Zekânın karşısında insan ezilir. İyi davranış ve şefkat karşısında ise diz çöker.

Dale Carnegie

 

 Yalnız sadaka vermekle kalmayın, acıyın da. Istırapları dindiren, paradan çok şefkattir.

 J .J. Rousseau

 

Şüphe (kuşku), duyguların değil, zekânın bir kusurudur.

 Bacon

 

Bu dünyada insanlar bir kere aldatılınca, gerçekten bile şüphe duyarlar.

Hitopadesa

 

Şüphe, mutluluğun olduğu kadar, erdemin de düşmanıdır.

 Samuel Johnson

 

Hemen herkes tartışabilir, fakat güzel konuşabilmek, herkesin yapacağı iş değildir.

 Alcot

 

 Bir tartışma sırasında, kızdığımız anda gerçek için uğraşmayı bırakır, kendimiz için uğraşmaya başlarız.

 Goethe

 

Alışkanlık, alışkanlıktır. İnsan, onu pencereden atamaz. Ancak, tatlı dille merdivenden birer adım aşağıya inmesini sağlayabilir.

 Mark Twain

 

 Alışkanlıklar, kablo gibidir. Her gün onun bir ince telini öreriz, sonunda kırılmaz hâle gelir.

 Harace Mann

 

Sürekli olarak yaptığımız şeyler neyse, biz oyuz. O halde mükemmellik, bir eylem değil, bir alışkanlıktır.

Aristo

 

İnsanların yaradılışları birbirine benzer, onları ayrı kılan şey alışkanlıklarıdır.

Konfiçyus

 

 Kararsızlık alışkanlığını edinmiş bir insandan daha sefil biri olamaz.

William James

 

Arkadaşsız kalmak, dünyada en büyük yoksulluktur.

Alfred de Musset

 

Ana babamızı kader, arkadaşımızı kendimiz seçeriz.

Jacques Delille

 

Dostları çoğaltmak, zekâ inceliğidir.

Fudayl bin İyaz

 

Dostluk, iki vücutta ortak bir ruha benzer.

Aristo

 

 Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir.

 Cenap Şehabeddin

Dost, kötü günde belli olur. İyi günde ise yüz binlercesi bulunur.

Attâr

 

Uzun bir tartışma, her iki tarafın da haksız olduğunun belirtisidir.

Voltaire

 

İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa, o da tembelliktir.

Hz. Ali

 

Terbiyenin amacı, insanlarda bulunan yetenekleri geliştirmektir.

Eflatun

 

Ana-baba, iyi terbiye almışlarsa, çocuklar da terbiyeli olur.

Goethe

 

Sopayla kilime vuran, kilimi dövmez, tozlarını silkeler.

Mevlana

 

Çocuklarınız kuzu gibi yetiştirmeyelim ki, ileride koyun gibi güdülmesinler.

Şeyh Sâdi Şirazi.

 

Adalet, mülkün temelidir.

Hz. Ömer

 

Kılıcın yapamadığını, adalet yapar.

Kanunî Sultan Süleyman

 

İyi olmak kolaydır, âdil olmak zordur.

Viktor Hugo

 

Çok sevilmek için, alçak gönüllü olmak olmalıdır.

Oscar Wilde

 

Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan iyidir.

Fr. D. Roosevelt

 

Vatan sevgisinden amaç, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Namık Kemal

 

Görev duygusu, en büyük terbiyeci güçtür.

 Albert Schweitzer

 

 Görevi yapmak, onu bizzat sevmemiz ve bilmemizle mümkündür.

 Goethe

 

Kötü bir işin en güçlü (gizli) şâhidi, vicdanımızdır.

Hz. Ömer

 

İnsanlar, kötülüğü istediği için değil, vicdanları zayıf olduğu için yapar.

John Stuart Mill

 

Vicdan, adaletin en iyi vekilidir.

Lady Mary Montagu

 

En mükemmel adalet, vicdandır.

Victor Hugo

 

Gerçeği söylese bile, yalancıya inanılmaz.

Çiçeron

 

Abartma, dürüst insanların yalanıdır.

J. De Maistre

 

Yalancı, ’a karşı kafa tutan, ama insanlardan korkan, bir serseridir.

Francis Bacon

 

Yalan söylemek, kılıç yarasına benzer, ki iyi de olsa nişanı kalır.

Şeyh Sâdi

 

Sevilmeyen bir insan, her yerde ve her şeyde yalnızdır.

George Sand

 

Yalnızlık, kötü arkadaştan hayırlıdır.

Sühreverdi

 

İnsanlar, köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar.

J. Newton

 

İnsanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur, karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz.

Walter Scott

 

Dostuna da, düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da dost olursun.

Cledbul

 

Kahramanlık, ruhun bedene karşı kazandığı zaferdir.

H. F. Amile

 

Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil; ölümlerinin nedenleridir.

Napoléon

 

Kendinize kötülük eden bir düşmanı affediniz. Ama, vatanınıza ve ulusunuza kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz.

Hz. Ali

 

 Affın en güzeli, hasmını ezmeğe gücü yettiği halde iken yapılanıdır.

 Ömer bin Abdülaziz

 

Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar.

Publilius Syrus

 

Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir. Korkakların yaradılışında af diye bir şey yoktur

 

Laurence Sterne

 

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.

Montaigne

 

Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür, yönetmek kolay, köleleştirmek olanaksızdır.

Lord Brougham

 

Eğer bir ülkede düşünceyi açıklama özgürlüğü tam anlamıyla kurulmamışsa, o ülkede ahlâk olmaz. Herkes maske takar ve gittikçe ahlâk düşmeye başlar.

Sami Selçuk

 

İyi insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır.

 Confucius

 

İyi ahlâklı insan, başkalarını haset ettirmemek için, kendisinde birkaç kusur bırakır.

Benjamin Franklin

 

Yöneticiler, işleri doğru yapar; liderler, doğru işleri yapar.

Bennis ve Nanus

 

İnanıyorum ki, bir liderin en önemli görevi, umudu yaymaktır.

Bob Galvin

 

Koyun, çoban için değildir. Belki çoban, koyunlara hizmet içindir.

Şey Sâdi.

 

Alay, çoğu zaman akıl yoksulluğundan gelir.

La Bruyére

 

 Aşk, gözle değil, ruhla görülür.

 Shakespeare

 

Sevgilinin hayali, kendinden daha güzeldir.

Cemil Sana

 

İlim, servetten daha değerlidir; çünkü, serveti sen korursun, oysa ilim seni korur.

Hz. Ali

 

Ahlâksızlara ilim öğretmek, kaplana kanat takmak gibidir.

 Hz. Ali

 

Bilim, gerçeklerden kuruludur, tıpkı evin tuğlalardan kurulu olması gibi. Ancak, gerçeklerin toplanması, bilim değildir. Tıpkı bir küme tuğlanın ev anlamına gelmemesi gibi.

Henri Poincaré

 

Şu ümmet üzerine en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim, kalbi ile cahil olan kimselerdir.

Hz. Ömer

 

Âlim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, fakat âlimler diridirler.

Hz. Ali

Bilgi ve ahlâkı bir arada yoğurup olgunlaşan insan, sermayeden daha önemli bir zenginliğe sahip demektir.

 Gasson

 

İnsan, hediyesini kalbiyle beraber vermezse, onun ne değeri vardır.

Charles Tschopp

 

 Ne verildiği değil, nasıl verildiği önemlidir.

 Corneille

 

Malını kaybeden bir şey kaybetmiştir. Onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir.

Goethe

 

Tehlike ile karşılaşmamış adam, cesaret hakkındaki sorulara cevap veremez.

La Rouchefoucauld

 

Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin.

Schiller

 

Yalnız topla tüfekle değil, iradenle de cesur olacaksın. Fena şeyleri yapmamak için cesur; inandığın, doğru bildiğin şeyi yapmak için, öldürseler bile, cesur olacaksın.

 H. Edibe Adıvar

 

Dünyada birçok yetenekli kişi, küçük bir cesaretsizlik yüzünden kaybolurlar.

Sydney Smith

 

Dalkavuktan sakınınız. Çünkü o insanı boş kaşıkla besler.

Cosino de Gregrio

 

Dalkavukluk, devlet adamlarının çevresini sarmış bir çemberdir.

Montesquieu

 

Açgözlülükten sakınınız; çünkü o, yoksulluktur.

Hz. Ömer

 

 

Çalışma zahmetse, boş durma mahvolmadır.

Hz. Ömer

 

 

İşsizliğin kötü sonuçlarından sakınınız. Şüphesiz o, sarhoşluktan daha zararlı olan kötülükleri kendisinde barındırır.

Hz. Ömer

 

 

Geçimizi sağlayacak bir sanat, dilenmeden daha iyidir.

Hz. Ömer

 

 

Muhtaç kördür, ancak ihtiyacı karşılanınca doğruyu görür.

Hz. Ömer

 

En cömert insan, muhtaçken verebilendir.

Hz. Ömer

 

 

Zenginlerin yanına girmek, yoksullar için bir sınavdır.

Hz. Ömer

 

 

İnsanların en ağırbaşlı ve sakini, kendisine kötülük edeni affedendir.

Hz. Ömer

 

Sevmen aşırı, sevmemen yıpratıcı olmasın.

Hz. Ebu Bekir

 

 

Abdullah DEMİREL dmrlabddmrl@hotmail.com